Loading...

Visit Our

Branch Detail

Janakpur-2

Address: Janakpur Municipality -02, Shiva Chowk ,Janakpur, Dhanusha

Contact: 041-590030

Fax.: 041-590030

Email: janakpur2@unitedajodinsurance.com

Branch Incharge/ Manager : Sanjay Prasad Yadav

Image Make a claim